נמסרת בזאת הודעה, לפי סעיף 145ד לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור הנחיות מרחביות אשר יחולו במרחב התכנון המקומי הראל- תחום שיפוט מבשרת ציון-לבניה צמודת קרקע ואזור מגורים 5, בהתאם תכנית הל/מח/250ד.

ניתן לעיין בהנחיות המרחביות באתר האינטרנט של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הראל, בכתובת האינטרנט www.v-harel.co.il. הרואה עצמו נפגע מההנחיות המרחביות רשאי לפנות לוועדת הערר המחוזית במחוז ירושלים תוך 30 יום ממועד פרסום הודעה זאת, עד לתאריך 10.12.2017.

ההנחיות יכנסו לתוקפן בתום תקופה זו.

הנחיות מרחביות לאזור מגורים 5 וצמודי קרקע לפי תכנית 250 ד' במבשרת ציון