הנחיות מרחביות ותכניות בינוי

הנחיות מרחביות לעבודות הפטורות מהיתר

הנחיות מרחביות הדופן המזרחי מבשרת ציון

הנחיות מרחביות לישוב אבו גוש

הנחיות מרחביות לישוב קרית יערים

הנחיות מרחביות המגרסה מבשרת ציון
"עדכון פרק 10 להנחיות המרחביות לתכנית 101-0261289- מתחם המגרסה אשר פורסמו בחודש פברואר 2017, כמפורט להלן:
תתאפשר הקמת עד 10% חניות עוקבות מכלל החניות הנדרשות במגרש, לדוגמא מתוך דרישה של 100 חניות , ניתן לאפשר עד 10 תאי חניה בחניה עוקבת."

נספחים לתכנית המגרסה

הנחיות מרחביות לאזור מגורים 5 וצמודי קרקע לפי תכנית 250 ד' במבשרת ציון

נספחי בינוי אבו גוש שכונת המצפה

נספחי בינוי אבו גוש מתחמים 5 ו 6

מדיניות התקנת מקומות חניה

מדיניות צפיפות בתחום אזור מגורים 5 במבשרת ציון 

לקריאת המדיניות, יש ללחוץ כאן.


מסמך מדיניות אכיפה

לקריאת המדיניות, יש ללחוץ כאן.


קריטריונים להגשת בקשה לשימוש חורג לפעוטונים/צהרונים. בישובים מבשרת ציון, אבו גוש, קרית יערים

מדיניות שימוש חורג